Zakład Produkcyjny JVP Steel Poland  Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. 

Projekt pt. " Dotacja na kapitał obrotowy dla JVP Steel Poland  Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Nr Umowy: POIR.03.04.00-32-0221/20-00 

Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. 

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 410.572,56 zł 

 

Wkład Funduszy Europejskich: 410.572,56 zł

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpg